Tại sao phải sử dụng các thang đo lường khác nhau?
  • 09-02-2015
  • 15,475 lượt xem

Tại sao phải sử dụng các thang đo lường khác nhau?

Trong nghiên cứu định lượng, đối tượng nghiên cứu chủ yếu là về các hiện tượng kinh tế - xã hội. Do đối tượng về hiện tượng kinh tế - xã hội rất phức tạp nên việc đánh giá đòi hỏi phải có những thang đo chuẩn xác với độ tin cậy nhất định. Vì vậy cần phải sử dụng các thang đo lường khác nhau.

Tiêu chuẩn nào cho Cronbach’s Alpha!
  • 17-03-2015
  • 22,569 lượt xem

Tiêu chuẩn nào cho Cronbach’s Alpha!

Trong phân tích nhân tố Cronbach’s Alpha, giá trị bao nhiêu là đủ để nhận hoặc không đủ để loại một biến. Hệ số như thế nào gọi là tốt. Nếu xấu thì phải giải quyết như thế nào?

IMGROUP

Tìm