Tương quan (Correlation) trong SPSS!
  • 17-03-2015
  • 26,054 lượt xem

Tương quan (Correlation) trong SPSS!

Để hồi qui mô hình thì cần tiến hành phân tích tương quan giữa các nhân tố độc lập với nhân tố phụ thuộc. Từ đó chúng ta sẽ chọn những nhân tố độc lập thực sự có tương quan với nhân tố phụ thuộc và đưa những nhân tố đó vào hồi quy.

Hồi qui (Regression) trong SPSS!
  • 17-03-2015
  • 33,265 lượt xem

Hồi qui (Regression) trong SPSS!

Hồi qui trong SPSS là bước kiểm định mô hình nghiên cứu sau khi chạy một loạt các phân tích Cronbach’s Alpha, EFA, Correlations để chọn lựa những biến độc lập thỏa mãn điều kiện cho yêu cầu hồi qui.

IMGROUP

Tìm