PHÂN TÍCH DATA

Cronbach's Alpha
  • 20-04-2016
  • 6,818 lượt xem

Cronbach's Alpha

Để tính Cronbach’s Alpha cho một thang đo thì thang đo phải có tối thiểu là 3 biến đo lường. Về lý thuyết, Cronbach’s Alpha càng cao càng tốt (thang đo càng có độ tin cậy cao). Tuy nhiên, nếu hệ số Cronbach’s Alpha quá lớn (>0.95) cho thấy có nhiều biến trong thang đo không có khác biệt gì nhau (nghĩa là cùng đo lường một nội dung nào đó). Hiện tượng này gọi là hiện tượng trùng lặp trong đo lường (redundancy).

Tiêu chuẩn nào cho Cronbach’s Alpha!
  • 17-03-2015
  • 22,871 lượt xem

Tiêu chuẩn nào cho Cronbach’s Alpha!

Trong phân tích nhân tố Cronbach’s Alpha, giá trị bao nhiêu là đủ để nhận hoặc không đủ để loại một biến. Hệ số như thế nào gọi là tốt. Nếu xấu thì phải giải quyết như thế nào?

Tại sao phải sử dụng các thang đo lường khác nhau?
  • 09-02-2015
  • 15,890 lượt xem

Tại sao phải sử dụng các thang đo lường khác nhau?

Trong nghiên cứu định lượng, đối tượng nghiên cứu chủ yếu là về các hiện tượng kinh tế - xã hội. Do đối tượng về hiện tượng kinh tế - xã hội rất phức tạp nên việc đánh giá đòi hỏi phải có những thang đo chuẩn xác với độ tin cậy nhất định. Vì vậy cần phải sử dụng các thang đo lường khác nhau.

IMGROUP

Tìm