PHÂN TÍCH DATA

image
  • 3 Tin tức 45,580 lượt xem

CRONBACH 'S ALPHA

Trong một nhân tố, để kiểm tra xem các câu hỏi có cùng đo lường cho một nhân tố hay không. Để thực hiện kiểm nghiệm trên, chúng ta kiểm định Cronbach ‘s Alpha trong SPSS.

image
  • 1 Tin tức 23,704 lượt xem

EFA

Bước tiếp theo của Cronbach's Alpha là phân tích nhân tố khám phá EFA. Mục đích là nhóm các nhóm biến cùng đại diện cho một nhân tố với nhau từ đó đưa vào phân tích tương quan và hồi qui.

image
  • 1 Tin tức 44,907 lượt xem

REGRESSION

Đây là bước cuối cùng trong chuỗi phân tích dữ liệu. Bước này là bước quan trọng trong việc xác định hệ số hồi qui của từng nhân tố độc lập đối với nhân tố phụ thuộc. Bài nghiên cứu có giá trị hay không cũng là do kết quả của hồi qui.

IMGROUP

Tìm